Projekt Analizujący Potencjał Członków Zespołu

Trenerzy Team Consulting opracowali arkusz obserwacyjny umożliwiający obiektywną analizę i opis kompetencji członków zespołu. Na potrzeby analizy potencjału zespołu opracowano specjalną grę terenowo-logiczną. Większość zadań w czasie gry ma charakter addytywny- wymagający aktywności całego zespołu. Równolegle z tym typem zadań przeplatają się zadania koniunktywne tzn. takie gdzie sukces zależy od pracy najmniej aktywnych uczestników.

Arkusz obserwacyjny składa się z trzech rodzajów kategorii:

1. Kategorii osobowościowych
2. Kategorii dotyczących funkcjonowania w grupie zadaniowej
3. Kategorii przywództwa

1. Kategorie osobowościowe

W celu stworzenia kategorii osobowościowych wykorzystano stosowane w psychologii testy osobowości ze szczególnym uwzględnieniem 16 czynnikowego kwestionariusza R. B.Cattela. Arbitralnie wybrano te czynniki, które poddają się obserwacji zewnętrznej i nie wymagają odpowiedzi od badanych.
Wybrano następujące cechy:
Sumienność, skrupulatność; zaangażowanie, aktywność; dojrzałość emocjonalna; niezależność
(tj wewnętrzne vs zewnętrzne umiejscowienie kontroli); pewność siebie; siłę charakteru, cierpliwość oraz sposób reagowania na stres.
Zakładamy, że cechy manifestują się poprzez dające się obserwować zachowania człowieka i decydują o względnej trwałości tych zachowań w różnych sytuacjach. Wybraliśmy więc zachowania, które traktujemy jako przejawy cech. Opisaliśmy je jako pięciopunktowe skale. Wysokie wyniki na skalach świadczą o dużym nasileniu danej cechy; niskie wyniki o małym nasileniu cechy.

2. Kategorie grupowe

Kategorie grupowe to: skłonność do kooperacji vs rywalizacji z innymi, umiejętności komunikacyjne, styl reagowania w sytuacjach konfliktowych, role grupowe, wpływ uczestnika na poziom pracy zespołu, miejsce w strukturze socjometrycznej, role grupowe.
Zakładamy za Belbinem , że w trakcie wykonywania zadań przez zespoły, członkowie grup w sposób spontaniczny przyjmują pewne role grupowe, które determinują poziom i rodzaj podejmowanej przez nich aktywności. Najczęściej opisywane w literaturze role to: kierownik zadaniowy zespołu odpowiedzialny za sposób i jakość wykonywanych zadań, kierownik społeczny, który dba o atmosferę i relacje między członkami grupy, specjalista ? ekspert skoncentrowany na szczegółach i własnych umiejętnościach, dusza zespołu, najbardziej wrażliwy; świadom potrzeb i obaw innych, osoba nieakceptowana i izolowana przez zespół, przeciętni uczestnicy, którzy wnoszą niewielki wkład tak w zadaniowy jak i społeczny aspekt życia zespołu.

3. Kategorie przywództwa

Przyjęliśmy za Jamesem A.F. Stonerem, że przywództwo jest procesem kierowania i wpływania na związaną zadaniami grupę. Zgodnie ze współczesnymi teoriami zarządzania przywództwo to nie tyle manifestacja pewnych cech określanych jako przywódcze ile tendencja do pewnego rodzaju zachowań. Aby określić rzeczywistych i potencjalnych przywódców grup obserwowaliśmy częstotliwość występowania tych właśnie zachowań tj: skłonność do wydawania poleceń, inicjowanie wykonywania czynności, tendencję do delegowania zadań, angażowanie się w sytuacje konfliktowe, wspieranie słabszych, mniej aktywnych członków grupy, kontrolowanie i ocenę wykonania zadań.

Na podstawie poczynionych obserwacji staramy się stworzyć hipotetyczny, idealny zespół taki, który w sposób najbardziej efektywny i skuteczny realizowałby postawione przed nim zadania.
Opisujemy zespół, który w najwyższym stopniu zaspakajałby indywidualne potrzeby swoich członków, w którym uczestnicy posiadaliby wysoką motywację do wykonania zadań, który umiałby twórczo rozwiązywać problemy i sprawnie podejmować decyzje. Zespół, w którym z korzyścią dla całego zespołu i poszczególnych jego członków rozwiązywałoby się konflikty, w którym panowałaby przyjazna i otwarta atmosfera sprzyjająca realizacji celów o różnym poziomie komplikacji. Wykorzystujemy do tego celu opisaną powyżej kategoryzację ról zespołowych Belblina.

Arkusz obserwacyjny i struktura opisu pracowników są zarejestrowanym znakiem towarowym
Team Consulting