Szkolenia dla menedżerów

Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Rola wyobraźni w twórczym rozwiązywaniu problemu
 • Fiksacja funkcjonalna i zadaniowa na pierwszych rozwiązaniach problemu
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Etapy procesu rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów i twórcze myślenie w zespole
 • Podstawowe umiejętności komunikacyjne w procesie zespołowego rozwiązywania problemów
 • Podstawowe „orientacje społeczne”
 • Motywacja jako istotny aspekt twórczego rozwiązywania problemów
 • Wpływ stresu na twórcze rozwiązywanie problemów
 • Myślenie autodestrukcyjne a stres
 • Podstawowe techniki koncentracji i odprężania
 • Techniki relaksacyjne
Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rola selekcji i rozmowy kwalifikacyjnej opartej o zachowania człowieka
 • Etapy selekcji kadr
 • Czytanie C.V.
 • Pytania behawioralne
 • Zamiana pytań standardowych na pytania behawioralne
 • Poszukiwane cechy osobowościowe wśród kandydatów do
 • pracy – przykłady pytań i dowodów.
 • Pozorowane rozmowy kwalifikacyjne
 • Systemy i skale ocen
Kierowanie zespołem
 • Style kierowania
 • Rodzaje przywództwa
 • Efektywność liderowania
 • Planowanie
 • Zagrożenia
 • Stawianie zadań slajd
 • Motywacja
 • Wspomaganie
 • Coaching
 • Kontrola wykonania i ocena
Ocena okresowa pracownika
 • Podstawowe umiejętności kierownika niezbędne podczas rozmowy oceniającej
 • Ustalenie standardów pracy
 • Metody oceny umiejętności pracownika
 • Analiza postępów
 • Opracowanie programu rozwoju zawodowego pracownika
 • Dostarczenie pracownikowi kryteriów do autooceny
 • Rozmowa oceniająca jako:
 • element systemu kontroli pracownika
 • istotna metoda motywowania pracownika
 • narzędzie organizacji pracy
 • Fazy rozmowy oceniającej
 • Elementy rozmowy
 • Pochwała i krytyka – znaczenie motywacyjne każdej z tych form oceny
 • Wspólne ustalanie przyszłych celów działania pracownika w trakcie rozmowy
 • Czynniki subiektywne deformujące ocenę
Efektywność personalna w zarządzaniu sprzedażą
 • Zasady przywództwa
 • Budowanie misji i oddziaływanie
 • Kreowanie autorytetu
 • Cechy i umiejętności przywódcy
 • Budowanie interpersonalnego zaufania
 • Organizacja pracy zespołu handlowców
 • Organizacja pracy indywidualnej i zespołowej
 • Zarządzanie czasem
 • Planowanie pracy
 • Wybór priorytetów działania
 • Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Nowoczesne techniki naboru i doboru handlowców
 • Motywowanie i ocena
 • Kontrola pracy
 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych i podejmowanie decyzji
 • Rola kreatywności w rozwiązywaniu konfliktów
 • Nowoczesne techniki psychologiczne w zarządzaniu zespołem sprzedawców
Sztuka Prezentacji
 • Człowiek w czasie prezentacji
 • Jak radzić sobie ze stresem ?
 • Krzywa uwagi
 • Elementy komunikacji
 • Przygotowanie prezentacji
 • Organizacja prezentacji
 • Przygotowanie siebie
 • Ustawienie sali
 • Prezentacja właściwa
 • Struktura informacji
 • Budowa i struktura prezentacji
 • Prezentacja właściwa „podblok techniczny”
 • Słownictwo w czasie prezentacji
 • Pomoce audiowizualne-zasady użycia
Negocjacje asertywne
 • Relacja klient – sprzedawca; sprzeczność czy wspólnota interesów
 • Typologia zachowań ludzkich – typy klientów
 • Pierwszy kontakt z klientem
 • Efekt podobieństwa
 • Różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Podstawy komunikacji w negocjacjach
 • Struktura negocjacji
 • Taktyka negocjacji / negocjacje pozycyjne
 • metody określania swojej BATNA
 • Planowanie punktu otwarcia
 • Techniki wpływu na partnera negocjacji
 • Negocjacje problemowe
 • Pokonywanie obiekcji klienta w trakcie negocjacji
 • Fazy negocjacji
 • Reguły negocjacji nastawionych na współpracę
 • Specyfika negocjowania cen – negocjacje problemowe czy przetarg pozycyjny
 • Trudny negocjator
 • Gry negocjacyjne
Negocjacje zespołowe
 • Zespół negocjacyjny
 • Zasady funkcjonowania grup zadaniowych
 • Konflikty negocjacyjne
 • Przebieg i uwarunkowania konfliktów
 • Manipulacje – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • Wykorzystanie elementów NLP w negocjacjach
 • Negocjacje z sieciami handlowymi
 • Trening zdolności i umiejętności przydatnych w negocjacjach
 • Strategie negocjacyjne
 • Gry symulacyjne
 • Kontrakt
Zarządzanie czasem
 • Teoria Carlsona o pracy jednolitej
 • Cele prywatne i zawodowe
 • Praca indywidualna
 • Autoanaliza
 • Ustalanie priorytetów, planowanie, delegowanie
 • Ustalanie planu działania
 • Wspomaganie planowania czasu za pomocą technik multimedialnych
 • Przeszkody, złodzieje czasu
 • Dokumentacja czasu
 • Subiektywna percepcja czasu
Ocena osiągnięć zawodowych i planowanie rozwoju kadr
 • Korzyści wynikające z zarządzania osiągnięciami zawodowymi
 • Podział kompetencji
 • Struktura wstępnego wywiadu
 • Przegląd osiągnięć zawodowych
 • Ocena osiągnięć zawodowych
 • Przegląd kompetencji
 • Systemy ocen kompetencji
 • Plan rozwoju pracowników
 • Raport półroczny
 • Stawianie zadań
 • Ustalanie zadań do osiągnięcia
Szkolenia dla trenerów
 • Style nauczania
 • Techniki przekazywania instrukcji
 • Bariery w nauczaniu
 • Umiejętność prezentacji
 • Struktura przekazywania komunikatów
 • Umiejętność motywowania i przekonywania słuchaczy
 • Trema i stres
 • Utrzymywanie uwagi słuchaczy
 • Zachowanie trenera podczas prezentacji
 • Zasady korzystania z pomocy audiowizualnych
 • Analiza audytorium
 • Sposoby reakcji na zachowania i pytania słuchaczy
 • Informacje zwrotne (feedback)
 • Motywacje odbiorcy komentarza
 • Modele i rodzaje komentarza
 • Komentarz negatywny
Zarządzanie zespołem sprzedaży
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Zarządzanie przez cele
 • Delegowanie zadań
 • System funkcjonowania zespołu
 • Komunikacja w zespole handlowym
 • Optymalizacja kosztów działania zespołu
 • Planowanie i analiza sprzedaży
 • Rewizja sprzedaży
 • Programowanie wyników
 • Ocena pracy i motywacja zespołu
 • Standardy wyników
 • Finansowe i poza finansowe instrumenty motywacji
 • Motywowanie w przypadku zmiany